Palautelomake: tutkielma ltdk

Tietosuojaseloste

Lomakkeelle

Rekisterinpitäjä

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta

PL 20 (Tukholmankatu 8 B)

00014 HELSINGIN YLIOPISTO

(09) 1911 (yliopiston vaihde)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Opintoasiainpäällikkö

PL 20 (Tukholmankatu 8 B)

00014 HELSINGIN YLIOPISTO

(09) 191 26621

Rekisterin nimi

Tutkintoa koskeva palaute lääketieteellisessä tiedekunnassa

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on opiskelijoiden tutkinnoista ja opetuksesta an-taman palautteen kerääminen ja käyttäminen koulutuksen itsearvioinnissa ja opetuksen kehittämisessä.
Palautteen keruu on osa tiedekunnan itsearviointia ja sen tarkoituksena on tuottaa tietoa opetukselle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Tiedekun-nan strategisena tavoitteena on systematisoida opiskelijapalautteen käsittely ja hyödyntäminen.
Rekisterin käyttö perustuu Yliopistolain 558/2009 87§:än, jossa todetaan: ”Yliopistojen tulee arvioida koulutustaan, tutkimustaan sekä taiteellista toi-mintaansa ja niiden vaikuttavuutta. Yliopistojen on myös osallistuttava ulko-puoliseen toimintansa ja laatujärjestelmiensä arviointiin säännöllisesti. Yli-opistojen tulee julkistaa järjestämiensä arviointien tulokset.”

Rekisterin tietosisältö

1. Annettu palaute
- Kysymys, vastaus
- Tutkinnon tiedot
- Palautteen antamisen ajankohta
2. Vastaajan perustiedot
- Tutkinto, taustakoulutus, ikä, sukupuoli, äidinkieli

Säännönmukaiset tietolähteet

Palaute tutkinnoista saadaan palautteen antajalta. Palautetta kerätään tutkinnoista opiskelijoilta, jotka ovat juuri valmistuneet.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

E-lomakkeella kerätyt palautetiedot ovat viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (JulkL 621/99) tarkoittamia julkisia asiakirjoja, joita
- annetaan nähtäväksi pyydettäessä
- julkisia asiakirjoja luovutetaan pyydettäessä JulkL:n 13 § ja 16 §:n
edellytysten mukaisesti
- salassapidettäviä tietoja annetaan nähtäväksi ja luovutetaan vain 1)
asianomaisen suostumuksella, 2) asianosaiselle tai 3) lakiin perustuvan oikeuden nojalla
Tietojen luovuttaminen on kuvattu henkilötietoja sisältävien asiakirjojen käsittelyä Helsingin yliopistossa koskevissa menettelyohjeissa (HY:n hallinto-johtajan päätös 09/2003, 27.5.2003), http://www.helsinki.fi/tietosuoja/menettelyohjeet.html .

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietojen käsittelyssä huolehditaan siitä, ettei opiskelijoiden yksityi-syyttä perusteettomasti vaaranneta.

- Tiedot säilytetään Helsingin yliopiston tietokoneilla
- Tietoihin on pääsy vain tiedekunnan ja sen oppiaineiden palauteyh-dyshenkilöllä seuraavasti:
- Käyttöoikeus on rajoitettu niin että palautevirkailijat voivat lisätä, päivittää ja poistaa kysymyksiä. Myös opettajat voivat oman opetuksensa osalta toi-mia palautevirkailijoina.
- Palautevirkailijan käyttöoikeuden saaneet näkevät oman organisaationsa ja sen aliorganisaatioiden vastaajien perustiedot sekä annetun palautteen.
- Palautevastauksia säilytetään tietojen käytön kannalta tarpeellinen aika, esimerkiksi kunnes arvioinnin suorittamisesta on laadittu raportti.
- Muilta osin noudatetaan henkilötietolakia (523/99), lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/99) sekä Helsingin yliopiston tietosuojaohjeita
(ks. http://www.helsinki.fi/tietosuoja/).

Tarkastusoikeus

Rekisteritietojen tarkastusoikeus on kuvattu henkilötietoja sisältävien asiakir-jojen käsittelyä Helsingin yliopistossa koskevissa menettelyohjeissa (HY:n hallintojohtajan päätös 09/2003, 27.5.2003), http://www.helsinki.fi/tietosuoja/menettelyohjeet.html.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteritietojen virheiden oikaisu on kuvattu henkilötietoja sisältävien asia-kirjojen käsittelyä Helsingin yliopistossa koskevissa menettelyohjeissa (HY:n hallintojohtajan päätös 09/2003, 27.5.2003), http://www.helsinki.fi/tietosuoja/menettelyohjeet.html.