Bästa producent!

De unga kalvarnas skötsel är ytterst viktig för djurens fortsatta liv och för produktionen.

Denna enkätundersökning är utarbetad av Veterinärmedicinska fakulteten i Helsingfors Universitet. Målet med enkäten är att kartlägga skötseln av ungkalvar i finländska mjölkkobesättningar och att hitta tillvägagångssätt som ger de bästa effekterna på kalvarnas hälsa och tillväxt. Därtill mäter enkäten mjölkkobesättningarnas intresse för uppfödning av kvalitetsförmedlingskalvar och äldre förmedlingskalvar.

Oberoende av Er gårds storlek, val av skötselmetoder eller produktionsresultat är just Era svar gällande gårdens tillvägagångssätt viktiga. I strävan efter att skapa en pålitlig studie är det nödvändigt att erhålla information från många olika gårdar där förhållningssätten till de ämnen som kartläggs skiljer sig ifrån varandra.

Det tar ungefär 15–20 minuter att fylla i enkäten och vi uppskattar verkligen den tid ni avsätter för detta. För att ni enkelt ska kunna uppge era basuppgifter lönar det sig att på förhand öppna Naseva (eller färdigt ta fram uppgifterna på annat sätt). Svarsanvisningar finns att läsas under punkten "guide" vid respektive fråga. Ifall ni använder mobilapparat så lönar det sig att rotera skärmen till vågrätt läge för att förbättra läsbarheten.

Vid behov kan Ni även be om att fylla i enkätundersökningen i pappersformat (förfrågan skickas till e-postadressen tuomo.kahkonen@helsinki.fi eller till telefonnumret 050 314 9258). Enkäten i pappersformat returneras via posten.
Era svar behandlas konfidentiellt och anonymt.

Svarstiden avslutas 30.11.2021 och bland de svarande utlottas priser.

I slutet av enkäten frågar vi Er gårds intresse för att delta i en fältstudie där det via gårdsbesök samlas in information om ungkalvarnas skötsel. Därtill inkluderar fältstudien råmjölks- och blodprov från kor och kalvar.
 
Sida 1 / 12