Tällä e-lomakkeella ilmoittaudutaan yliopistopappien järjestämiin Kaikesta selvitään -tapaamisiin. 

Med denna blankett kan du anmäla dig till Vi klarar oss nog diskussionerna.

With this form, you can register to the We can get through anything discussions.

Tapaamisten periaatteet 

Tule mukaan rakentamaan avointa, keskustelevaa ja kunnioittavaa ilmapiiriä. Jokainen on vastuussa turvallisemman tilan luomisesta! Osallistumalla sitoudut seuraaviin turvallisemman tilan periaatteisiin, jotta jokaisella osallistujalla olisi mahdollisimman hyvä, tervetullut ja turvallinen olo: 

Kohtaamme toinen toisemme avoimin mielin, olemme hyväntahtoisia ja osoitamme toisille sekä itsellemme lempeyttä ja hyväksyntää. Annamme jokaiselle tilaa olla oma itsensä. Kunnioitamme ihmisten erilaisuutta. Muista, että et tunne kaikkien ominaisuuksia, kokemuksia ja rajoja. Vältä tekemästä oletuksia toisista. Anna jokaisen määritellä itse oma kokemuksensa. Kuuntelemme toisiamme ja yritämme ymmärtää. Jos loukkaat, toista, pyydä anteeksi ja pyri myös antamaan anteeksi toisille, jos he tarkoituksettomasti loukkaavat sinua. 

Principer för diskussionerna

Kom med så bygger vi upp tillsammans en öppen dialog i en respektfull atmosfär. Var och en av har ansvar för att skapa tryggare rum. Du som deltar förbinder dig till följande principer för tryggare rum, så att alla deltagare får uppleva att de är välkomna och får känna sig trygga.:

Vi möter varandra öppet, är välvilliga och visar mildhet och acceptans mot varandra så som mot oss själva. Vi ger utrymme, så att var och en kan vara den hen är. Vi respekterar varandras olikheter. Kom ihåg att du inte känner till den andres egenskaper, upplevelser och gränser. Undvik att göra antaganden om andra. Låt den andra definiera sina upplevelser. Vi lyssnar på varandra och försöker förstå. Ifall du sårar någon, be om ursäkt och sträva till att förlåta andra ifall någon oavsiktligt sårar dig.

Principles of the meetings

Join us in building an open, interactive and respectful atmosphere. Everyone is responsible for creating a safer space! By attending you commit to the following principles of a safer space, so that every attendee may feel as good, welcome and safe as possible:

We meet one another with an open mind, we are kind and we display gentleness and acceptance towards others and ourselves. We let everyone be themselves freely. We respect people's differences. Remember that you do not know everyone’s qualities, experiences and boundaries. Avoid making assumptions of others. Let everyone define their own experiences by themselves. We listen to one another and we try to understand. If you offend someone, apologise, and also aim to forgive others if they unintentionally offend you.